כניסת סטודנטים
כניסה לסטודנטים חדשים

Account Login

הרשמה עמ בית
חומרי לימוד עמ בית

תקנון האתר

אנו מודים לכם על שבחרתם לעשות שימוש באתר אוריאל רוכב.

האתר והשימוש בו ובחומרים הכלולים בו הנו לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי.

מסמך זה מכיל את תקנון האתר והוא מפרט במסגרתו את התנאים החלים על המשתמש באתר.

השימוש באתר נעשה באמצעות החשבון והסיסמה שבחרתם.

גלישה באתר ו/או שימוש בחומרים, מידע ותכנים באתר ו/או רכישת שירות המוצע באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאים הנכללים באתר ובתקנון זה.

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר הכוונה גם לנקבה.

 


1. ההרשמה לאתר והזכות לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידו מותנים ברישום לאתר ובקבלת חשבון אישי וסיסמה אישית שבאמצעותה יוכל המשתמש לעשות שימוש בשירותים. כל משתמש, אחראי באופן אישי ובלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו.
 
 
2. כל משתמש רוכש את השירותים המוצעים באתר ואת הזכות לעשות שימוש בתכנים הנכללים בו באופן אישי בלבד, לצורכי מטרותיו הפרטיות. בהתאם, סיסמת המשתמש הינה אישית ולא תועבר על ידו לכל צד שלישי. מובהר, כי משתמש המפר הוראה זו פוגע ו/או גורם לאתר ולמפעיליו לנזקים צפוי לסנקציות העומדות לאתר ולמפעיליו על פי דין.
 
 
3. לנוחיותכם, הצפייה בתכני האתר אפשרית מכל מחשב. יחד עם זאת, יובהר כי בתקופות מסוימות יתכן זמן השהייה בין ניתוק משתמש מהאתר ממחשב מסוים לבין התחברות אותו משתמש לאתר ממחשב אחר, וזאת על מנת למנוע העברת סיסמת המשתמש לצד שלישי. מפעילי האתר ומנהליו שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית לקבוע את זמן ההשהייה ותקופתו, ללא התראה מוקדמת.
 
 
4. באתר מוצעים, בין היתר, השירותים הבאים: 

  1. צפייה בחומרי לימוד ובכללם, הסברים על נושאים שונים בקורסים, פרקי לימוד, הרצאות מוקלטות, פתרונות למבחנים, תרגילים ומתן פתרונות לתרגילים (להלן:  "מנוי לקורס").
  2. מידע על קורסים פרונטליים.
  3. פורומים.
  4. מידע פרסומי.

 

5. האתר מכיל חומר לימודי מקיף כולל תמונות, טקסטים, קישוריות, איורים, גרפיקה, קבצי קול, קבצי וידאו, סרטוני אנימציה, אייקונים, סימני לוגו, סימני מסחר וכיו"ב (להלן "התכנים") המצויים בבעלות האתר ו/או מפעיליו והמוגנים כולם על פי דיני זכויות יוצרים. כל משתמש רשאי לעשות שימוש בתכנים לצרכיי לימוד אישיים בלבד כגון כתיבת עבודות, הכנת שיעורי בית, פתרון תרגילים, הכנת מצגות וכן הכנה ולימוד לבחינות. לפיכך, המשתמש יהיה רשאי לעשות שימוש בתכנים אך ורק בהתאם לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין. המשתמש מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים וכן להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה ו/או עלול להיות בה משום הפחתת ערך התכנים ו/או פגיעה בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

 

 

6. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, להקליט, להפיץ, לצלם, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל. בפרט לא יעשה משתמש אחת מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה, מסחרית ו/או אחרת.

 

 

7. חלק מהתכנים המופיעים באתר פתוחים לצפייה ללא תשלום לכל משתמש הנרשם באתר, בעוד שחלק אחר מהתכנים הינו בתשלום. מפעילי האתר ומנהליו שומרים לעצמם את הזכות להפסיק, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, את הצגת התכנים באתר ללא תשלום, חלקם או כולם, ולהתנות את הצפייה והשימוש בהם בתשלום.

 

 

8. התכנים המוצגים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כמות שהם ("As ls"). האתר או מפעילו אינם מצהירים או מציגים או מבטיחים כי התכנים מתאימים לצרכיי המשתמש או מטרותיו ולא יישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור.

הנהלת האתר ומפעיליו משקיעים מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומהימנים. ואולם, באופן טבעי, תיתכנה טעויות אנוש או שגיאות בתכנים המוצגים באתר ומובהר בזה כי האתר או מפעיליו או מנהליו לא יישאו בכל אחריות בקשר לכך ו/או בקשר לתוצאות השימוש באתר ו/או השלכותיו ו/או תוצאותיו. המשתמש מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע על ידי האתר והאתר או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר או בשירות המוצע בו לרבות בגין ביטול ו/או הפסקת רכישת השירותים המוצעים באתר, לרבות במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בהענקת השירותים, תהא הסיבה אשר תהא. כמו כן, לא יהיו מנהלי האתר ומפעיליו אחראיים למידע ולתכנים שיתפרסמו באתר על-ידי צדדים שלישיים כלשהם בפורומים באתר, לרבות מפרסמים. שמות של אנשים, חברות, מוצרים ו/או דמויות הנזכרים באתר לצרכים פדגוגיים, אין מטרתם לייצג ישויות אמיתיות, וכל קשר בינם לבין ישויות אמיתיות בשם זהה או דומה הינו מקרי לחלוטין.

 

9. מנהלי ומפעילי האתר יהיו רשאים לעשות כל שימוש במידע, הנדרש להם לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך. מנהלי ומפעילי האתר יהיו רשאים להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים כאמור ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר. כמו כן, יהיו מפעילי האתר ומנהליו רשאים לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר, לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע פרסומי אשר הם יסברו כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלם אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתם ואישור התקנון ע"י המשתמש מהווה הסכמה מצידו לכך.

 

 

10. מנהלי האתר ומפעילו יהיו רשאים לשלוח אליך כל מידע פרסומי ו/או שיווקי של האתר ו/או של צדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרוניים שמסרת להם בעת הרישום לאתר או במועד מאוחר יותר, לרבות הודעות בדואר אלקטרוני ובמסרונים (הודעות SMS). המשתמש רשאי בכל עת לפנות למפעילי האתר ומנהליו ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם הוא נרשם באתר ו/או מידע פרסומי באמצעות פניה בכתב לכתובת האימייל: uriel.rochev@gmail.com.

 

 

11. מנהלי ומפעילי האתר שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת.

 

 

12. פרטיות המשתמשים חשובה לנו. כל רכישה של שירותים באתר מבוצעת באופן מאובטח. המידע שתמסרו לנו מאובטח בפרוטוקול מוצפן אשר אינו מאפשר לגולשים אחרים לצפות בפרטים שאתם מעבירים לנו. המידע שנמסר לנו על ידכם נשמר במחשבי מפעילי האתר או מי מטעמם בצורה מאובטחת ומוצפנת.

 

 

13. מנוי לקורס באתר מיועד אך ורק לצרכים לימודיים, עבור סטודנטים שרשומים לאותו קורס במוסד הלימוד (להלן:  "שימוש הוגן באתר"). מרצים, מתרגלים, מורים פרטיים ומנהלי אתרי אינטרנט שמעוניינים במנוי לצרכים מסחריים, מוזמנים לפנות לטלפון 054-5288509 (יש לשלוח הודעת WhatsApp). על מנת להבטיח שימוש הוגן באתר, שמורה למנהלי האתר הזכות לדרוש מאלו שנרשמו לקורס להציג אישור לימודים מטעם מוסד הלימוד. במקרים בהם השימוש באתר אינו הוגן (לדוגמה, מרצה / מתרגל / מורה פרטי / כל מי שאינו סטודנט, או סירוב להציג למנהלי האתר אישור לימודים מטעם מוסד הלימוד), שמורה למנהלי האתר הזכות לבטל את המנוי ולא לתת החזר כספי. זאת מבלי לפגוע בזכויות של מנהלי האתר.

 

 

14. האתר כולל קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שונים. האתר מספק קישורים אלה אך ורק לצורכי העשרה, העמקה ונוחיותם של המשתמשים. אתרים של צדדים שלישיים אלה אינם בשליטתם של מנהלי ומפעילי אתר זה והם אינם ולא יהיו אחראים לתוכן הקיים באתרים מקושרים אלו. הופעה של קישור לאתר של צד שלישי כלשהו באתר זה איננה מהווה אישור ו/או הסכמה לתוכן האתר ו/או למהימנות המידע המופיע בו, אין בהופעה של הקישור באתר כדי להצביע על קשר של אתר זה לאתר המקושר ו/או לבעליו ו/או לבעל החסות עליו ו/או לכל מידע ו/או מוצר ו/או שירות הניתן ו/או מוצע באתר המקושר.

 

 

15. מנהלי ומפעילי האתר רשאים לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. מנהלי ומפעילי האתר יפרסמו באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם לראשונה.

 

 

16. הנחות מיוחדות על קורסים (פרונטלים ו/או מתוקשבים) ניתנות במקרים הבאים:

 

א. סטודנטים/ות ששירתו במהלך שנת הלימודים הנוכחית או הקודמת לכל הפחות 21 ימים בשירות מילואים פעיל זכאים להנחה בשיעור של 50% על קורס אחד באותו סמסטר, לפי בחירתם. למען הסר ספק, בימים בהם קורסים נמכרים באתר במחיר מבצע (לרוב בתחילת כל סמסטר), ההנחה תינתן ממחיר הקורס המלא ולא ממחיר המבצע של הקורס. למימוש ההטבה, יש לשלוח אישור על שירות מילואים פעיל לכתובת אימייל:  uriel.rochev@gmail.com

 

ב. סטודנטים/ות ששירתו במהלך שנת הלימודים הנוכחית או הקודמת לכל הפחות 31 ימים בשירות מילואים פעיל זכאים להנחה בשיעור של 100% על קורס אחד באותו סמסטר, לפי בחירתם. למימוש ההטבה, יש לשלוח אישור על שירות מילואים פעיל לכתובת אימייל:  uriel.rochev@gmail.com

 

ג. סטודנטים/ות שזכאים למלגת סיוע כלכלי (על בסיס מצב סוציו-אקונומי) או למלגת הצטיינות מטעם מוסד הלימוד. במקרה זה, שיעור ההנחה יחושב לפי היחס בין סכום המלגה לבין שכר הלימוד הרגיל במוסד הלימוד. למען הסר ספק, בימים בהם קורסים נמכרים באתר במחיר מבצע (לרוב בתחילת כל סמסטר), ההנחה תינתן ממחיר הקורס המלא ולא ממחיר המבצע של הקורס. למימוש ההטבה, יש לשלוח את אישור הזכאות למלגה לכתובת אימייל:  uriel.rochev@gmail.com

 

ד. נשים ו / או גברים בחופשת לידה - במידה ותאריך הלידה היה במהלך הסמסטר או במהלך 15 שבועות שקדמו לתחילת הסמסטר - הנכם/ן זכאים/ות להנחה בשיעור של 50% על קורס אחד באותו סמסטר, לפי בחירתן. למען הסר ספק, בימים בהם קורסים נמכרים באתר במחיר מבצע (לרוב בתחילת כל סמסטר), ההנחה תינתן ממחיר הקורס המלא ולא ממחיר המבצע של הקורס. למימוש ההטבה, יש לשלוח צילום של תעודת זהות ותעודת לידה של הפעוט/ה, או צילום ספח של תעודת זהות (במידה והפעוט/ה רשום בספח) לכתובת אימייל:  uriel.rochev@gmail.com

 

ה. קבוצת רכישה לקורס מתוקשב - לכל הפחות 10 סטודנטים שמעוניינים להירשם לאותו קורס באותו סמסטר. גובה ההנחה לקבוצת הרכישה ייבחן לגופו של כל מקרה. לבקשת הנחה עבור קבוצת רכישה, יש לפנות לאוריאל רוכב בטלפון 054-5288509 (עדיף לשלוח הודעת WhatsApp).

 

 

17. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת הנוגעים לשירותים המוצעים באתר, יהיה בית המשפט בעל הסמכות העניינית בתל אביב-יפו, אשר יידון בהתאם לדיני מדינת ישראל.

עבור לתוכן העמוד